Producten
Klantenaccount


Nieuwe klant Login

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Contactgegevens
MuikeMies heeft haar maatschappelijke zetel te 3071 Erps-Kwerps, Weesbeekdal 61 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE0567830674.
 
 1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten van MuikeMies. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben.
De koper kan steeds een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden ontvangen door een email te sturen naar info@muikemies.be
Bij het plaatsen van een bestelling verbindt de klant zich ertoe akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 
 1. Aanbod
De producten worden zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Door de producten te fotograferen wordt er getracht de realiteit zo goed mogelijk te benaderen. Echter door verschillende beeldscherminstellingen of andere technische oorzaken, is het mogelijk dat de werkelijke kleuren afwijken. Alle gegevens bij producten zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MuikeMies niet.
Wanneer u speciefieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met ons.
 
 1. Prijzen
De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de website zijn in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per 25 cm voor stoffen en per 1 m voor lintjes, tenzij anders aangegeven.
De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van het gewicht van de aangekochte producten van uw bestelling. U kunt kiezen tussen verzending via BPost of Kiala. Indien u de goederen zelf komt ophalen, worden geen verzendkosten gerekend.
Omdat wij klantgerichtheid hoog in het vaandel dragen, willen wij u, vanaf een bestelling van 25 €, gratis thuislevering aanbieden binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling en dit in de volgende gemeenten: Berg, Bertem, Boortmeerbeek, Buken, Elewijt, Erps-Kwerps, Evergem, Kortenberg, Meerbeek, Melsbroek, Nederokkerzeel, Nossegem, Perk, Peutie, Steenokkerzeel, Veltem-Beisem en Zaventem.
Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. MuikeMies houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.
 
 1. Bestelling
MuikeMies is slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben.
Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden via de website. Bestellingen, toevoegingen en/of wijzigingen aan bestellingen via e-mail of andere kanalen worden niet aanvaard.
 
Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen wordt eraan herinnerd dat uw bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.
Uw bestelling wordt geregistreerd in de computerregisters die op hun beurt worden bewaard, en dient als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen beide partijen.
Bestellingen worden verwekt volgens de betalingen.
Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door MuikeMies.
MuikeMies heeft het recht bestellingen zonder opgaven van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden te verbinden.
 
 1. Betalingstermijn
De levering vindt pas plaats na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling. Wanneer de betaling binnen de 5 dagen na besteldatum of na het ontvangen van een bevestigingsmail van MuikeMuis niet ontvangen werd, wordt de bestelling geannuleerd zonder vergoeding naar de koper.
 
 1. Levering
De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en pas na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling. In de vermelde prijzen zijn het transport en de levering van de producten bij de koper niet inbegrepen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De verzendkosten, vermeld op de site, zijn enkel van toepassing voor België en Nederland. Indien u de goederen in een ander land wilt laten leveren, neem dan contact op via info@muikemies.be voor een offerte op maat.
De vermelde leveringstermijn is indicatief en niet bindend maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen te voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Aan de leveringsplicht van MuikeMies zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MuikeMies geleverde producten een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Deze kosten worden doorgereknd aan de koper. De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper. Wilt u kiezen voor een verzekerde verzending, gelieve dan contact op te nemen met MuikMies voordat u de bestelling plaatst.
MuikeMies kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal, en de daardoor geleden schade, van de goederen, aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover. Indien verkeerde goederen geleverd worden, neem dan contact op met info@muikemies.be. U stuurt de goederen terug op. Na ontvangst van deze goederen, sturen wij de correcte goederen op. Het terugsturen van de foutief geleverde goederen is ter onze last.
Wij doen ons best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is , in dat geval contacteren wij u zo vlug mogelijk om samen tot een oplossing te komen.
 
 1. Afhalen
Indien er bij de leveringsopties tijdens de bestelling gekozen is voor ‘afhalen’, kan de bestelling afgehaald worden op het adres vermeld onder ‘contactgegevens’. Dit kan enkel na het maken van een afspraak voor afhalen.
Ook bij afhalingen geldt een betalingstermijn van 5 dagen (zie 6 Betalingstermijn). Indien de bestelling niet wordt afgehaald binnen 3 maanden en de betaling wel is voldaan, mag MuikeMies de bestelling annuleren. MuikeMies is dan niet gebonden aan een terugbetaling.
 

 
 1. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.
 
 1. Herroepingsrecht
Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
De koper moet op voorhand MuikeMies inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde goederen is geheel voor eigen rekening en risico van de koper. Indien de koper na afloop van de termijn van 14 kalenderdagen de geleverde goederen niet aan MuikeMies heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de goederen kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking, samen met de factuur of aankoopbewijs en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz). Alle afgeknipte stoffen kunnen enkel worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan, geknipte fournituren met een minimumlengte van 1 m. Op maat gemaakte producten worden niet teruggenomen. Patronen moeten ongeopend zijn.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan betaalt MuikeMies het volledige aankoopbedrag van de teruggezonden goederen terug aan de koper, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten en een administratiekost voor creditering van 5€. De terugbetaling gebeurt binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending.
 
 1. Klachten
Indien de koper niet tevreden is over zijn aankoop, kan hij dit bekend maken aan MuikeMies door te schrijven naar… .
Volgende klachten worden in rekening genomen:
 • Een klacht betreffende een niet-conforme levering, indien de klacht binnen 7 dagen na levering wordt ingediend.
 • Een klacht over verborgen gebreken, indien de klacht wordt ingediend binnen 7 dagen na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren
MuikeMies is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen tav het gebruik of de toepassing van de zaken. Indien klachten van de koper door MuikeMies gegrond worden bevonden, zal MuikeMies naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van MuikeMies beperkt zich tot het factuurbedrag van de betreffende producten.
Iedere andere aansprakelijkheid van MuikeMies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoedingen in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
 
 1. Persoonsgegevens
Door te bestellen bij MuikeMies, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om de koper op de hoogte te brengen van updates van onze website en om de koper te contacteren voor marktdoeleinden.
MuikeMies maakt deze gegevens niet over aan derden tenzij MuikeMies hier wettelijk toe verplicht wordt.
De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.
Ook als u geen prijs stelt op commerciële boodschappen van MuikeMies, zullen wij op uw schriftelijk verzoek de toezending hiervan stopzetten.
 
 1. Overmacht
MuikeMies is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die MuikeMies belet haar verplichtingen na te komen: produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelf indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
Ingeval van overmacht behoudt MuikeMies zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
In geen geval is MuikeMies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
 
 1. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 
 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Leuven bevoegd.
 
 1. Spaarpuntensysteem
Wij belonen u als klant graag door u bij elke aankoop spaarpunten te geven, waarmee u bij een volgende bestelling korting kunt krijgen! Bij iedere € 1 die je bij MuikeMies besteedt, krijg je 1 spaarpunt. Ieder spaarpunt is € 0.05 waard. Als je bestelling verzonden is worden de spaarpunten bijgeschreven in je account.
Dit spaarpunt kunt u op elk willekeurig moment in de kassa inleveren en is € 0.05 waard. Er geldt voor het inwisselen van spaarpunten geen minimaal aankoopbedrag, dus u kunt optimaal profiteren van uw spaarpunten.
Bijvoorbeeld, heeft u voor 50 € aankopen gedaan, dan ontvangt u 50 punten wat gelijk is aan € 2,5.
Deze spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.
Wanneer u gaat bestellen, wordt er automatisch een account voor u aangemaakt. Zo kan u meedoen met het spaarprogramma. Uw account is en blijft uw omgeving waarin u veilig gegevens achterlaat. Wij hanteren een strikte privacy policy en garanderen dat uw gegevens nooit gedeeld worden met anderen. Wij gebruiken uw informatie alleen om u bestelling te verwerken en om het spaarprogramma bij te houden.
Sparen kunt u op verschillende manieren. U krijgt namelijk punten op uw verjaardag, bij de aankoop van ieder product en bij het schrijven van een beoordeling in het gastenboek. Er zullen regelmatig acties zijn die het sparen van punten stimuleren en versnellen.
Via uw account zijn enkel de punten zichtbaar van uw aankopen. De andere punten worden apart beheerd en zullen u op regelmatige basis worden verzonden per email.| Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.